Стаття Про форс-мажор

Джерело  тут

Форс-мажор: алгоритм дій за новими правилами

Опубліковано: газета «Бухгалтерія», № 43 (1134) від 27.10.2014 р., с. 36-40

Вміння бачити позитивні моменти у здавалось би цілком негативних явищах є дуже корисною якістю. Особливо в сьогоднішніх напружених (фактично – воєнних) умовах. Той, хто має таку здатність, навіть в найгіршій обстановці зможе обґрунтувати відомий кожному вислів: «Немає лиха без добра», знайшовши в кожній на перший погляд повністю негативній події корисні наслідки. В цій статті зробимо це і ми.

На офіційному веб-сайті Торгово-промислової палати України (далі – ТПП України) зазначено, що вона здійснює свою діяльність вже понад століття. ТПП незалежної України існує з 1992 року, а Закону про ТПП в грудні виповниться сімнадцять років. Увесь цей час за засвідченням форс-мажорних обставин господарюючі суб’єкти зазвичай звертались саме до ТПП України. Однак лише в 2014 році зухвала поведінка країни – агресора в Криму та на сході України змусила ТПП України уніфікувати в одному документі та оприлюднити правила засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які до цього більше двох століть були недоступні широкому загалу.
Тож завдяки безумовно неправомірній поведінці окупанта-агресора маємо Регламент – однозначно позитивний документ хоча б тому, що з 25.07.2014 р. кожний суб’єкт господарювання має досить прозорий та зрозумілий єдиний порядок засвідчення ТПП форс-мажорних обставин на всій території України.
Вивчивши положення Регламенту та проаналізувавши судову практику на цю тему, ми визначили наступний алгоритм дій, які наразі необхідно вчинити зацікавленій особі з метою використання ТПП як засобу звільнення від відповідальності за порушення договірних зобов’язань внаслідок існування обставин непереборної сили.

І. Закріплення в договорі застереження про форс-мажор.
Одразу ж окреслимо, що в законодавстві України зустрічаються як терміни «форс-мажорні обставини», «форс-мажор», так і поняття «обставини непереборної сили». ЦКУ та ГКУ оперують останнім поняттям, однак часто в договорах використовується саме термін «форс-мажор».
Деякі законодавчі акти (наприклад, Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ України № 28 від 31.07.1996 р.) для визначення поняття форс-мажорних обставин використовують термін «непереборна сила». В пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ поряд із поняттям «обставини непереборної сили» в дужках вживається термін «форс-мажорні обставини», тож в подальшому вважатимемо всі наведені поняття ідентичними та для їх позначення вживатимемо найкомпактніший термін «форс-мажор».

Отож, найперше визначимося із компетенцією ТПП щодо засвідчення форс-мажору. Ще донедавна законодавство України передбачало небагато випадків, коли ТПП України могла засвідчувати форс-мажор в силу закону, тобто без закріплення компетенції ТПП на це в договорі. Однак Закон № 1669, який вступив в законну силу 15 жовтня ц.р, кардинально змінив цей підхід. Вказаним Законом в новій редакції викладено абзац 3 ч.3 ст.14 Закону про ТПП, із якого зникло обмеження ТПП України на засвідчення нею форс-мажору лише за зовнішньоторговельними угодами і міжнародними договорами України. Зі вказаної дати єдиною підставою для засвідчення ТПП України форс-мажору є звернення суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб. Тобто відтепер ТПП України вправі засвідчувати форс-мажор за будь-якими договорами (навіть без закріплення в таких договорах компетенції ТПП України щодо такого засвідчення).
При цьому в ст.10 Закону № 1669 передбачено, що ТПП України є єдиним органом, який вправі видавати документ на підтвердження форс-мажору на території проведення антитерористичної операції.
Зверніть увагу, що розділ 4 Регламенту передбачає можливість сторін домовитись про засвідчення форс-мажору як ТПП України, так і регіональними ТПП.
Завдяки Закону № 1669 в Законі про ТПП з’явилась нова стаття – 141, яка надає право ТПП України уповноважити регіональні ТПП на засвідчення форс-мажору. В разі такого уповноваження у судових органів не буде підстав не приймати сертифікати (висновки) регіональних ТПП в якості належного та допустимого доказу існування форс-мажору в спірних правовідносинах, як це зробив, наприклад, ВГСУ у справі № 910/25739/13 (постанова від 30.07.2014 р. ) та у справі № 5006/16/117/2012 (постанова від 16.04.2013 р. ).
Тож якщо Вам з якихось причин вигідніше отримати висновок про форс-мажор регіональної ТПП, а не ТПП України, радимо перед зверненням до такої регіональної ТПП перевірити, чи вповноважена вона на засвідчення форс-мажору ТПП України.

Мінюст в Листі зазначає, що обов’язковою складовою застереження про форс-мажор є перелік обставин, які сторони вважають форс-мажором.
З метою охоплення якнайширшого кола таких обставин, радимо передбачити в договорі не виключний їх перелік, а закріпити в ньому погоджене сторонами визначення форс-мажору та виокремити його окремі групи. Ось так, наприклад:

7.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) розуміються надзвичайні та/або невідворотні за даних умов обставини, які виникли після підписання цього Договору, дію яких неможливо було передбачити та дія яких об’єктивно унеможливлює виконання зобов’язань за цим Договором протягом певного періоду часу.
Дія таких обставин може бути викликана:
– винятковими погодними умовами і стихійними лихами (наприклад, але не виключно – ураган, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, пожежа, посуха, блискавка, просідання і зсув ґрунту, епідемія, тощо);
– непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно -страйк, локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, експропріація, реквізиція тощо);
– умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно – ембарго, закриття сухопутних чи водних шляхів тощо).

В п. 3.2 Регламенту зазначено, які обставини ТПП не визнаватиме форс-мажором (навіть за умови визначення їх таким в договорі). Ними є вже як знайомі нам зі ст.218 ГКУ обставини: порушення зобов’язань контрагентами боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів), так і визначені на підставі судової практики обставини: фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти).

Згідно із Листом Мінюсту сторонам для звільнення від відповідальності за невиконання договірних зобов’язань внаслідок дії форс-мажору достатньо закріпити в договорі перелік обставин форс-мажору та орган, який компетентний засвідчувати такі обставини.
Водночас, якщо сторона зацікавлена повністю формалізувати процес застосування форс-мажору, в застереженні також слід прописати наступні умови:
– строк повідомлення іншої сторони про настання форс-мажору (при зазначенні строку в днях рекомендуємо вказувати робочі чи календарні дні);
– форма та спосіб повідомлення іншої сторони про настання форс-мажору (наприклад, письмово, цінним чи рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення; нарочно із відміткою іншої сторони про прийняття; кур’єром);
– наслідки дії форс-мажору понад визначений в договорі строк (наприклад, сторони можуть домовитись, що в разі існування форс-мажору більше місяця, кожна із сторін вправі відмовитися від договору в односторонньому порядку. В такому разі також слід погодити форму такої відмови, спосіб її повідомлення іншій стороні, момент, з якого договір вважатиметься розірваним);
– строк та спосіб повідомлення іншої сторони про припинення дії форс-мажору.

ІІ. Повідомлення контрагента про існування форс-мажору.
Відповідно до п.6.4 Регламенту до заяви на засвідчення форс-мажору обов’язково додається документ, що підтверджує повідомлення іншої сторони про настання форс-мажору. Якщо такого документу надано не буде, ТПП згідно із п.6.8 Регламенту може залишити заяву без розгляду.
Отже, повідомляти іншу сторону про настання форс-мажору зацікавленій особі доведеться як у випадку закріплення такого обов’язку в договорі, так і за його відсутності.
Відповідно, форма, спосіб та строки такого повідомлення повинні відповідати договірним умовам в разі їх закріплення в договорі або визначатись зацікавленою особою на власний розсуд у випадку відсутності процедури такого повідомлення в договорі.
В будь-якому випадку радимо мати докази направлення контрагентові повідомлення про настання форс-мажору (наприклад, опис вкладення у цінний лист із відміткою поштового відділення про відправлення та фіскальний чек поштового відділення), а також докази отримання такого повідомлення контрагентом (наприклад, повідомлення про вручення поштового відправлення із відміткою посадової особи контрагента про його отримання).

ІІІ. Звернення до ТПП за засвідченням форс-мажору.
Звернення відбувається шляхом подання зацікавленою особою заяви. Вимоги до змісту та форми заяви про засвідчення форс-мажору містяться в п.6.3 Регламенту.
В той же час, в пп.3.6.1 Регламенту зазначено, що заява має відповідати встановленій ТПП України формі. Наразі проформи заяв про засвідчення різних видів форс-мажорних обставин розміщені на сайті ТПП України (http://www.ucci.org.ua/ru/fmconfirm.html).
До заяви про засвідчення форс-мажору додаються документи, перелік яких міститься в п.6.4 Регламенту.
Окрім згаданого вище доказу на підтвердження повідомлення іншої сторони про настання форс-мажору, а також завіреної за підписом відповідальної особи та печаткою заявника копії договору з усіма додатками, заявнику необхідно подати оригінали документів компетентних державних органів, що підтверджують факт обставин, на які посилається заявник, а також день їх настання.
Такими документами Регламент визнає:
– довідки Гідрометцентру про погодні умови;
– рішення комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній (районній) держадміністрації, що визнають події та їх наслідки надзвичайною ситуацією;
– акти про пожежу;
– підтвердження Міністерства охорони здоров’я щодо настання епідемії;
– підтвердження Міноборони, РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях;
– постанови КМУ про заборону експорту та імпорту товарів;
– підтвердження органів місцевої влади про оголошений страйк, і т.п.
Як бачимо, наведений перелік не є вичерпним, а тому в якості доказів існування форс-мажору можуть подаватися і інші документи державних органів.
При цьому заявник зацікавлений в наданні якнайповнішого пакету документів, що підтверджують такі обставини, оскільки тягар доказування настання форс-мажору згідно із п.6.5 Регламенту покладається саме на нього. Це означає, що ТПП України самостійно не збиратиме документи на підтвердження форс-мажору, а робитиме висновок про його існування чи відсутність виключно на підставі наданих заявником документів.
Щоправда, ТПП України може запросити у заявника додаткові дані, документи, пояснення або докази. Однак, це є правом, а не обов’язком ТПП, тому заявник самостійно має подбати про достатню доказову базу, якою має бути обґрунтовано:
– надзвичайність обставин (носять винятковий характер і знаходиться поза межами впливу сторін);
– непередбачуваність обставин (їх настання та наслідки неможливо було передбачити, зокрема, на момент укладення договору або до закінчення строку виконання зобов’язання);
– невідворотність (непереборність) обставини (неминучість події та/або її наслідків);
– причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань за договором.
Подаючи заяву та додані до неї документи до ТПП, прослідкуйте, щоб заява була зареєстрована у відповідному журналі, оскільки саме з цієї дати розпочинається строк для розгляду такої заяви.

ІV. Розгляд документів та прийняття ТПП рішення.
Строки. Відповідно до нової ст.141 Закону про ТПП сертифікат про засвідчення форс-мажору має бути виданий протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності. Тож п.6.7 Регламенту, який передбачає на це десять робочих днів (а в разі замовлення термінового розгляду заяви – п’ять робочих днів), в силу переваги дії Закону не підлягає застосуванню.
Уповноваженими особами на розгляд документів щодо засвідчення форс-мажору Регламент визначає співробітників департаменту юридичного забезпечення ТПП України, співробітників регіональних ТПП, які внесені до Реєстру фахівців, допущених до розгляду заяв із засвідчення форс-мажору.
Вказаний Реєстр має бути загальнодоступним, але за отриманою телефоном від ТПП України інформацією наразі такий Реєстр ще не сформований. Відповідно до розділу 10 Регламенту на період його формування (до 1-го листопада ц.р.) засвідчення форс-мажору тимчасово здійснюють фахівці ТПП, які на день ухвалення Регламенту визначені для виконання цих обов’язків посадовими інструкціями.

Оплата послуг. Регламентом передбачається оплатність послуг ТПП із засвідчення форс-мажору. Згідно із п. п.8.2 та 8.3 Регламенту тарифи на послуги із засвідчення форс-мажору є єдиними для застосування в системі ТПП України та затверджуються Президією ТПП України. Такі тарифи розміщені на сайті ТПП України (http://www.ucci.org.ua/ru/fmconfirm.html). Водночас, згідно із внесеною Законом № 1669 статтею 141 Закону про ТПП сертифікат про засвідчення форс-мажору видається за собівартістю. Якою буде така собівартість вказаного сертифікату та чи застосовуватимуться у зв’язку із нею передбачені п. п.8.4-8.6 Регламенту коефіцієнти збільшення вартості послуги з його видачі, покаже практика застосування ст.141 Закону про ТПП.
Водночас, в переліку документів, які додаються до заяви про засвідчення форс-мажору, не вказаний документ про оплату таких послуг. За телефоном «гарячої лінії» ТПП України нам пояснили, що сплачувати кошти необхідно на підставі рахунку, який ТПП формує лише після того, як вивчить документи та дійде висновку про наявність підстав для задоволення заяви. У разі відсутності таких підстав рахунок не формується та, відповідно, оплата не проводиться. Гадаємо, такий порядок існуватиме недовго. Скоріше за все, умови незабаром зміняться і оплата проводитиметься за розгляд документів, а не за кінцевий позитивний результат.

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів ТПП може прийняти рішення про засвідчення форс-мажору або про відмову в цьому.
В останньому випадку ТПП надсилає заявникові відповідь про відмову в засвідченні форс-мажору, спираючись на висновок відповідно про відсутність форс-мажорних обставин, їх недоведеність або відсутність причинно-наслідкового зв’язку між форс-мажорними обставинами і невиконанням зобов’язання. При цьому заявник вправі повторно звернутись до ТПП після виправлення тих недоліків, які були вказані у відповіді про відмову в засвідченні форс-мажору.
Якщо ТПП вбачає підстави для засвідчення форс-мажору, то вона видає сертифікат про форс-мажор на бланку ТПП. Відомості, які має містити вказаний сертифікат, перелічені в п.6.12 Регламенту. Форма такого сертифікату має бути затверджена ТПП України. За інформацією, отриманою телефоном від ТПП України, така форма вже затверджена, але поки що вона не оприлюднена.
Сертифікат про форс-мажор за бажанням заявника видається українською або російською мовою. Відповідно до заяви зацікавленої сторони сертифікат може бути видано додатково іноземною мовою (мовою договору, контракту, угоди).
Після підготовки сертифікату його електронна версія реєструється в єдиному Реєстрі сертифікатів, виданих ТПП про засвідчення форс-мажору, із присвоєнням йому порядкового номеру. Потім сертифікат підписується першим віце-президентом або віце-президентом ТПП України (президентом, першим віце-президентом або віце-президентом регіональної ТПП) та уповноваженою особою, яка приймала рішення про засвідчення форс-мажору. На сертифікаті ставиться печатка відповідної ТПП.
Після видачі оригіналу сертифікату заявнику один його екземпляр протягом чотирьох років з дня його видачі підлягає зберіганню в ТПП, що видала сертифікат, і один депонується в ТПП України.
Вказаний вище єдиний Реєстр сертифікатів обмежений для публічного доступу і підлягає використанню виключно для цілей внутрішнього обліку і контролю документів, виданих в системі ТПП України. Однак інформацію про внесені в Реєстр сертифікати може бути надано за заявою зацікавленої особи, сторони за договором, постановою суду та інших органів, яким відповідно до законодавства України надано право отримання копій, витягів та/або вилучення документів. Гадаємо, що така інформація повинна бути надана ТПП України також на адвокатський запит відповідно до ст. 24 Закону України від 05.07.2012 р. № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

V. Адміністративне оскарження прийнятих ТПП рішень.
Регламент передбачає можливість оскарження виданого ТПП сертифікату про форс-мажор або рішення про відмову у видачі такого сертифікату до Регламентного комітету ТПП України з питань сертифікації форс-мажорних обставин, який призначається рішенням Президії ТПП України. До складу Регламентного Комітету входить Президент ТПП України та два фахівці ТПП України/регіональних ТПП, що мають вищу юридичну освіту, досвід практичної роботи яких у юридичній сфері і ТПП України/регіональній ТПП складає не менше 5 років.
Тобто фактично йдеться про можливість т.зв. адміністративного оскарження прийнятого ТПП рішення (оскарження до вищестоящого чи наглядового органу в цій же системі органів).
Регламентом не встановлено вимог щодо змісту та/або форми заяви про скасування сертифікату/відмови в його видачі, а тому така заява складається в довільній формі. При цьому Регламентом окремо передбачено, що розгляд вказаних заяв здійснюється на безоплатній основі.
Сертифікат про форс-мажор може оскаржити лише сторона договору і тільки протягом трьох місяців з дати, коли стороні стало відомо про його видачу, а відмову у видачі сертифікату – тільки заявник і лише протягом тридцяти календарних днів з дати отримання відмови.
Заява про оскарження має бути розглянута Регламентним комітетом протягом тридцяти календарних днів з дня її надходження до ТПП України.
Рішення Регламентного комітету про залишення сертифікату/відмови в його видачі в силі або їх скасування приймається більшістю голосів його членів і є остаточним.
У разі скасування сертифікату про форс-мажор про це робиться відповідний запис в єдиному Реєстрі сертифікатів про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).
При скасуванні відмови у видачі сертифікату про форс-мажор розгляд заяви зацікавленої особи поновлюється і здійснюється відповідною ТПП у складі іншої уповноваженої особи.

Нормативна база:
ПКУ

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
ЦКУ
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
ГКУ
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
Закон про ТПП
Закон України від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні».
Закон № 1669
Закон України від 02.09.2014 р. № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».
Регламент
Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затверджений Рішенням Президії ТПП України від 15.07.2014 р. № 40(3).
Лист Мінюсту
Лист Міністерства юстиції України від 30.05.2014 р. № 6602-0-26-14/8.1 «Щодо питання розірвання або невиконання договорів купівлі-продажу за фактом встановлення форс-мажорних обставин у зв’язку із тимчасовою окупацією території України».

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser